προὔστη


προὔστη
(τῆς πόλεως) стоял во главе

Ancient Greek-Russian simple. 2014.